Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http:/sp4.krasnik.pl/   Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a)         brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;

b)        dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

c)         część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,

Powody wyłączenia:

a)      strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

b)      mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

a)      możliwość powiększenia liter,

b)      możliwość pomniejszenia liter,

c)      jasne tło,

d)     nawigacja klawiaturą,

e)      na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklaracje  sporządzono dnia: 18-09-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 4 w Kraśniku.

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: sp4krasnik@poczta.onet.pl

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 81 825 22 75.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno dla uczniów od strony placu zabaw, nie umożliwia ono wejścia osobom niepełnosprawnym. 

2. Główne wejście znajdujące się od ulicy Kolejowej. Posiada ono  podjazd dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ono dostanie się na hol szkolny celem załatwienia spraw w sekretariacie lub w gabinecie dyrektora. Drzwi wejściowe są dostosowane do szerokości wózków inwalidzkich.

3. Budynek jest dwukondygnacyjny, by dostać się na poziom parteru i piętra, należy pokonać schody.

4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

5. Węzeł sanitarny nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

6. Szkoła ma własny parking. Brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Design by Akme3d © 2006