Procedury - COVID - 19

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!


      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ , zostały zweryfikowane procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Umieszczono je  na stronie sp4krasnik,  w zakładce „Procedury COViD -19 – regulamin i procedury SP4”. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

     Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad (szczegóły zawarte są w poszczególnych procedurach i regulaminie):

1.    Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez żadnych objawów sugerujących infekcję.

2.    Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

3.    Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

4. Uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk i noszenia maseczki w częściach wspólnych szkoły - szatnia, korytarze, ubikacja.

5.    Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić jedynie do przestrzeni wspólnej szkoły - przedsionek przed wejściem do szatni, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6.         W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny odbbiór dziecka i kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczycielao stanie zdrowia dziecka.

7.     Uczeń przynosi do szkoły przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

8.     Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

9.     Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 

Design by Akme3d © 2006