Procedury - COVID - 19

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

 

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ , zostały opracowane procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Umieszczono je  na stronie sp4krasnik,  w zakładce „Powrót do szkoły – regulamin i procedury SP4”. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

     Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

     Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1.    Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2.    Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.

3.    Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

4.    Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

5.    Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

6.    Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7.         W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny odbbiór dziecka i kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczycielao stanie zdrowia dziecka.

8.     Uczeń przynosi do szkoły przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

9.     Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

10.     Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 

Design by Akme3d © 2006